Werkgroep ‘Goed voor mekaar’ en de dorpsondersteuner

De werkgroep ‘Goed voor mekaar’ hangt organisatorisch onder de Stichting Dorpsbelang Deurningen en is ontstaan vanuit de eerder geformuleerde visie vanuit Mijn Deurningen 2030:

Wij willen een Deurningen waarin het goed wonen en leven is in kern en buitengebied, waar ook iedereen zich thuis voelt en waar bewoners van jong tot oud een beroep kunnen doen op elkaar en op veel basisvoorzieningen. Kortom, wij willen een leefbaar Deurningen.

Inmiddels zijn delen van deze visie opgepakt door de Vitaliteitswerkgroep (vanuit de geloofsgemeenschap, gericht op zorg), ZOED (woonzorgcentrum en ontmoetingshuis) en de Hulpdienst Thuis (praktische hulp). Dat bewoners van jong tot oud een beroep kunnen doen op elkaar wordt nu verder opgepakt door de werkgroep ‘Goed voor mekaar’. ‘Goed voor mekaar’ wil de verbinding tussen mensen in Deurningen stimuleren. Dit met als doel er voor elkaar te zijn en elkaar positief te stimuleren om deel te nemen aan een sociale gemeenschap waar iedereen, van jong tot oud, erbij hoort. Het uitgangspunt daarbij is zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Bepaalde wensen kunnen mogelijk samen gerealiseerd worden. Ook wanneer iemand hulp nodig heeft, kan die hulp in eerste instantie door mededorpsgenoten gegeven wordt. Soms is de drempel om hulp te vragen te hoog, met name bij psychosociale of maatschappelijke knelpunten, of weet iemand niet wie te vragen. Een dorpsondersteuner kan dan een belangrijke rol spelen. Door vroegtijdige inzet van een dorpsondersteuner bij de aanpak van knelpunten kunnen ernstige problemen of escalatie soms worden voorkomen.

De gemeente Dinkelland en ‘Goed voor mekaar’ delen dezelfde visie. De gemeente stelt momenteel subsidies beschikbaar voor een dorpsondersteuner en de werkgroep ‘Goed voor mekaar’ is bezig met een plan om te komen tot een dorpsondersteuner voor Deurningen. Binnenkort zal het budget vanuit de gemeente duidelijk zijn en zullen ‘Goed voor mekaar’ en gemeente nadere afspraken maken.

Zodra de benoemingsomvang en voorwaarden voor de functie van dorpsondersteuner definitief zijn zal de vacature bekend gemaakt worden.

De dorpsondersteuner zal een sterk coördinerende rol krijgen binnen het dorp. Het is de bedoeling dat het contact met de dorpsondersteuner laagdrempelig is, wensen of knelpunten vroeg gesignaleerd worden en samen met dorpsbewoners worden opgepakt. Zo kan de dorpsondersteuner b.v. ondersteunen bij eenzaamheid, mentale problemen (depressie/pesten), verslaving, opvoeding, fysieke beperking en financiële problemen. Mochten er problemen aan de orde zijn waarbij professionele hulp nodig is, dan kan de dorpsondersteuner doorverwijzen en eventueel het proces begeleiden. De dorpsondersteuner zal uiteraard vertrouwelijk omgaan met informatie. De werkgroep ‘Goed voor mekaar’ en de dorpsondersteuner zullen werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid. Dat betekent dat zij zullen stimuleren tot activiteiten voor en met inwoners om fysiek, mentaal en sociaal zo gezond mogelijk te blijven. De werkgroep ‘Goed voor mekaar’ zal de dorpsondersteuner begeleiden en ze zullen samen regelmatig de aanpak en resultaten evalueren.

Hoe mooi is het als we als inwoners van Deurningen het goed voor mekaar hebben door goed voor mekaar te zijn. Heb je vragen of wil je je ideeën met ‘Goed voor mekaar’ delen, neem dan contact op met één van de werkgroepleden of stuur een mailtje naar goedvoormekaar@deurningen.nl. Voel je bij deze uitgenodigd.
Tijdens Hemelvaart is er een ludieke actie van de werkgroep
‘Goed voor mekaar’ op het Plechelmusplein.
Werkgroep ‘Goed voor mekaar’:
Anieta Golbach (voorzitter)
Wies Rensen (secretaris)
Cobi Oude Hesselink (notulist)
Ellen Kiphardt (vice voorzitter)
Marijke Nijland (lid)
Monique Meulenbroek (lid)
Irma Hofste (lid)
Gepubliceerd door op 14-05-2023