ZOED

Naar activiteiten van ZOED

Vereniging ZORG ONTMOETING ERFGOED DEURNINGEN (ZOED)

Lees hier de nieuwsbrief september 2021…

Doel van de vereniging:
Het doel van de vereniging is het faciliteren van de inwoners van Deurningen en mensen die een sociale binding hebben met de gemeenschap Deurningen, vooral zij die vijfenvijftig (55) jaar en ouder zijn met enig lichamelijke en/of geestelijke en/of sociale beperking en wel zodanig dat zij deel kunnen blijven uitmaken van de Deurninger gemeenschap.

Contactgegevens:
Secretariaat:   Scholtendijk 7, 7561 AR  Deurningen
E-mail: zoedbestuur@gmail.com

Rechtsvorm:
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
RSIN: 861887323
Bankrekeningnummer NL05 RABO 0364 9722 62

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  1.  aan bedoelde personen, die voldoen aan de door de vereniging gestelde  criteria voor plaatsing, een kleinschalige beschutte woonvoorziening te bieden voor zelfstandig wonen met zorg;
  2. de hiervoor bedoelde personen zodanig te faciliteren, dat de sociale cohesie wordt versterkt en daarmee hun welbevinden wordt bevorderd;
  3. vrijwillige en professionele zorgverleners zodanig te faciliteren, dat optimale afstemming tussen hen kan plaats vinden;
  4. het in eigendom verkrijgen van onroerende zaken met een maatschappelijke functie, alsmede het beheren en onderhouden daarvan;
  5. voorts al datgenen, wat met wettige middelen bereikbaar is en in het verband staat met het doel der vereniging.

Het bestuur:

Arie G.A. Mentink, voorzitter
Esther H. Scholten, secretaris
Mark J.H.M. Klein Breteler, penningmeester
Anieta R.M . Golbach-Nijhof, lid
Irma H.E. Hofsté-Haring o.g. Brugger, lid

Adviseurs:
Gerrit J.M.  Aarninkhof
Paul Nijmeijer

Beloningsbeleid:
De vereniging werkt met vrijwilligers en heeft geen medewerkers op de loonlijst.

Financiële verantwoording.
Tijdens de algemene ledenvergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, legt het bestuur de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.

Wordt omtrent de getrouwheid van de financiële stukken niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van tenminste 2 leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.