Stichting Zorgzaam voor Elkaar

Nieuwsbrief MD2030 Zorggroep jan 2020

Nieuwsbrief december 2019

Nieuwsbrief MD2030 dec. 2019

Nieuwsbrief Zorgzaam voor Elkaar mei 2019

Nieuwsbrief Zorgzaam voor Elkaar september 2017

Nieuwsbrief  ‘Zorgzaam voor Elkaar in Deurningen’

Eerder hebben we al geschreven over het initiatief van de Stuurgroep ‘Zorgzaam voor Elkaar in Deurningen’ om te bekijken of in ons dorp zorg geboden kan worden aan mensen in een kleinschalig woon- en zorgcentrum in relatie met de pastorie.

Enkele vertrekpunten zijn:

*Huisvesting bieden aan mensen met lichamelijke  problemen en dementerende ouderen;
*Continuïteit in huisvesting en zorg waarborgen door professionals m.m.v. vrijwilligers;
*Een hoogwaardig en toekomstbestendig woon- en zorgcentrum met een haalbare investering en gezonde exploitatie met daarbij een brede functie voor de pastorie;
*De voorwaarde van de gemeente, dat de zorgcomponent centraal staat boven de woonbehoefte.

Resultaat 1e fase van het onderzoek:
In de 1e fase is op hoofdlijnen onderzoek gedaan. Aandacht is gegeven aan het doel van het project, onze vertrekpunten, cijfers rond de samenstelling van de bevolking in de toekomst, de huidige situatie rond mensen met beperkingen in Deurningen (dementie en somatisch), de behoefte aan langdurige zorg voor mensen vanaf nu tot 2040 en  de locatie aan het kerkplein waaronder de pastorie.
In de periode 2016 – 2040 stijgt in Deurningen het aantal 75-plussers van 176 naar 374 en het aantal 80 – plussers van 102 naar 238. In die periode neemt het aantal mensen  met behoefte aan langdurige zorg toe van 16 naar 30.

Het rijksbeleid is gericht op het langer thuis blijven wonen van mensen met beperkingen met gebruik making van moderne hulpmiddelen..
Menzis Zorgkantoor is bereid het zogeheten ‘Volledig Pakket Thuis’(VPT) af te geven, mits de cliënt woont in een clusterverband, dus in een vorm zoals wij beogen. Op deze manier kan de kwaliteit van de zorg worden gegarandeerd.
In het VPT is o.a. opgenomen: persoonlijke verzorging en verpleging (24-uurszorg), geneeskundige zorg, maaltijden en drinken, schoonmaken woning. De cliënt huurt hierbij zelf het appartement.
De drie zorginstellingen Carint Reggeland, TMZ en Zorggroep St. Maarten hebben hun mogelijkheden aangegeven. Zorggroep St. Maarten is bereid tot vervolgonderzoek van de optie met VPT.
Mijande Wonen is in beginsel bereid tot verder onderzoek in planontwikkeling, investeren en  beheer van een dergelijk centrum.
De stuurgroep is akkoord met het resultaat van het onderzoek van de 1e fase.

Start 2e fase van het onderzoek.
In oktober start de werkgroep uit de stuurgroep de 2e fase met Zorggroep St. Maarten, Mijande Wonen en de gemeente. De aandacht zal o.a. gericht zijn op de interpretatie van het cijfermateriaal, de aard van de zorg, investeringen en exploitaties van vastgoed en zorg en de ruimtelijke mogelijkheden. Getoetst aan onze vertrekpunten, o.a. rond kwaliteit van huisvesting en zorg en het toekomstbestendig zijn van het project  met daarbij de mogelijkheden van de deelnemende partijen, volgen nog intensieve gesprekken. Of te wel, het gehele complex kent nog vele vraagtekens en onzekerheden. Maar het is belangrijk genoeg om met een positief kritische insteek de 2e fase in te gaan.

September 2017, namens de stuurgroep,

Anieta Golbach, voorzitter                   Gerrit Aarninkhof, secretaris

 

ZORGZAAM VOOR ELKAAR IN DEURNINGEN

Het initiatief voor ‘Zorgzaam voor elkaar in Deurningen’ is ontstaan uit het denkwerk van de Impulsgroep Gemeenschap Deurningen. Wij zien dat in ons dorp veel geregeld is voor gezonde mensen maar voor mensen met gezondheidsproblemen of in moeilijke omstandigheden valt nog veel te doen.

Uit onderzoeken blijkt, dat wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is, mensen wel graag een huiselijke woonplek willen in hun vertrouwde dorpse omgeving dus binnen hun eigen gemeenschap. Praktijkvoorbeelden laten zien dat mensen zich dan meer vertrouwd en gelukkig voelen. Familie, buren en kennissen van hen ervaren het als gemakkelijk en laagdrempelig. Een werkgroep van 5 personen uit de Stuurgroep Zorgzaam voor Elkaar (12 personen) oriënteert zich op de mogelijkheid om een kleinschalig woon-en zorgcomplex te realiseren in het hart van ons dorp, waar de pastorie dan deel van uitmaakt. Dat gebeurt in overleg met de locatieraad en met medewerking van het parochiebestuur.

Wij hebben een ontwerp-visie geformuleerd met een aantal vertrekpunten. Aan de hand daarvan worden thans oriënterende gesprekken gevoerd met directies van drie zorginstellingen en de bouwcoöperatie Mijande Wonen. Deze instellingen en wij bereiden ons voor op de volgende overlegronde. Ook met vertegenwoordigers van de gemeente Dinkelland wordt het overleg voortgezet.

De werkgroep ervaart dit project als een stevige uitdaging.  Het is interessant, ook complex en hopelijk van grote waarde voor Deurningen in de toekomst. De kans van slagen is afhankelijk van deelname van instellingen, waarmee we in gesprek zijn. Doorslaggevend zullen sluitende exploitaties zijn voor investeringen en zorg, ook op langere termijn. Komend voorjaar hebben we vervolgoverleg met de stuurgroep en daarna hopen wij elkaar te ontmoeten in breder verband in Deurningen.

De ‘Werkgroep Zorg’:
Ria Lansink, Maurice Hansté, Bart Kienhuis, Paul Nijmeijer, Gerrit Aarninkhof.