MijnDeurningen2030

De Flyer

Nieuwsbrief 2

Update 7 april 2019


Update 2 december
Sinds 30 november is het volledige Visie-plan MijnDeurningen2030 beschikbaar! U kunt een gedrukt exemplaar in het kerkportaal ophalen of het hieronder downloaden.

Graag ook tot 12 december a.s. om 19.30 uur bij de vergadering van het Algemeen Bestuur van SDD bij Pelle’s, waarbij u als inwoner of belangstellende van harte welkom bent. Hier zal het visie-plan definitief gemaakt worden.

Update 14 oktober:

De afgelopen tijd zijn een aantal leden van het comité MD2030 heel druk in de weer geweest om de resultaten van de kuieroamden te verwerken tot een visie-plan met de volgende stappen:

Ambitie                Het plan omvat de thema’s, waarin de bevindingen van onze gemeenschap concreet worden verwoord.

Plan                        Per thema wordt omschreven welke activiteiten daaruit voortvloeien

Realisatie             Wie het voortouw daarbij neemt en wie er aan mee werkt.

Nieuws m.b.t. #MijnDeurningen2030 van 18 juni:

Het comité MijnDeurningen2030 heeft niet stilgezeten. De input, geleverd door de aanwezigen van de Kuieroamden, is geëvalueerd en bij de verschillende thema’s ondergebracht. Deze input is onder de noemer “Bevindingen” geplaatst in het concept Visie-plan. Verder zijn door het comité per thema “Activiteiten” benoemd. Dus het concept Visie-plan bestaat per thema uit drie delen:

  1. “Bevindingen”
  2. “Activiteiten”
  3. “Voortouw en realisatie door:”. Hier worden groepen/verenigingen/personen genoemd die naar de mening van comité MD2030 het voortouw zouden moeten nemen bij de realisatie van de “Activiteiten”

Op 12 juni is er een presentatie gegeven van het concept Visie-plan aan B&W van de gemeente Dinkelland. Deze is met enthousiasme ontvangen, dus we kunnen door!

Op 10 juli is er om 19:30 een bijeenkomst bij Pelle’s, alwaar het plan gepresenteerd wordt aan werkgroepen/stuurgroepen/verenigingen.

Nieuws m.b.t. #MijnDeurningen2030 van 22 april:

“Van kuier’n noar anpakk’n” “Van ambitie naar plan en realisatie”
De resultaten van de kuieroamd’n worden door het Comité MD2030 verwerkt in een visieplan. In dat visie-plan wordt een beeld gegeven van de bevindingen van de deelnemers aan de kuieroamd’n (ambitie), welke activiteiten daaruit voortvloeien (plan) en welke verenigingen en instellingen daarmee aan de slag kunnen (realisatie). Bij die vele wensen zal naast het werk van besturen de inzet van veel mensen nodig zijn voor het slagen van het project. Ook zullen we nog apart de jeugd uitnodigen om mee te denken over de toekomst.
Ons concept visie-plan kunnen we rond de zomervakantie presenteren en bespreken met onze gemeenschap en het gemeentebestuur. Eind 2018 zal het visie-plan gereed zijn en kan het worden vastgesteld in de najaarsvergadering van het Algemeen Bestuur van SDD. Ook bij die vergadering bent u welkom.

Nieuwsbrief 3 van #MijnDeurnigen2030

Nieuws m.b.t. #MijnDeurningen2030 van 2 april:

Inmiddels hebben we alle 10 Kuieroamden gehad en de opkomst was geweldig. Ruim 400 mensen hebben de moeite genomen om een avond te bezoeken en er kwamen veel ideeën naar voren en er werden goede discussies gevoerd. Op 3 april komt de commissie MijnDeurningen203o weer bijeen en zal er een eerste evaluatie plaatsvinden. Een aparte commissie gaat er nu mee aan het werk en  later dit jaar wordt er een visie op de toekomst van Deurningen uit gedestilleerd, want de bedoeling van de Kuieroamden was dat het dna van Deurningen vast werd gelegd: wat leeft er in het dorp en welke thema’s/onderwerpen gaan met z’n allen mee aan de slag om ons dorp toekomstbestendig te maken. We willen/kunnen we doen om het dorp voor de inwoners leefbaar te houden. Een van de speerpunten zal ook zijn om de jeugd hierin te betrekken. We merken wel dat tijdens de afgelopen Kuieroamden de jeugd wel aanwezig was, maar nog steeds een beetje schoorvoetend.
Voor de jeugd zullen er nog 1 of 2 extra Kuieroamden worden georganiseerd.

Hieronder de wijken die al geweest zijn:

En wat impressies van de avonden:

Nieuwe ontwikkelingen per 15 jan. 2018

#MijnDeurningen2030 gaat beginnen! Maandag 15 jan. goede vergadering met goede opkomst gehad met MijnDeurningen2030-comité en alle contactpersonen van de 10 wijken. Er is uitleg geweest over de inhoud van de Kuieroamd’n, wat de bedoeling is, taken van de contactpersonen, etc. Belangrijkste is, dat het project gaat leven bij de bevolking, dat mensen gaan nadenken over de toekomst van Deurningen. Tijdens de Kuieroamd’n moet duidelijk wat de inwoners vinden t.a.v. allerlei thema’s. Dit moet als het ware het dna van Deurningen worden. In de periode ná de Kuieroamd’n wordt een visie opgesteld met daaraan gekoppeld een planning voor het initiëren van activiteiten t.a.v. thema’s, die door de inwoners als belangrijk ervaren worden.
Loat oe heur’n!!!!
Er is een tweede nieuwsbrief verschenen met de wijkindeling, data van de Kuieroamd’n, etc.

 Agenda Kuieroamd

 

De promofilm voor MijnDeurningen2030, gemaakt m.m.v. Albert Hoekstra

De 1e Nieuwsbrief van MijnDeurningen2030

Hoe het begon.

Hoe ziet Deurningen er over 15 jaar uit?
Als een welvarende hechte gemeenschap of als stil en verlaten plaatsje? Zijn er dan nog genoeg jongeren die er willen wonen? Kan de school nog open blijven? Hoe zit het met ouderen, langdurig zieken of mensen met een beperking? Hoe wordt de zorg voor hen geregeld? En zijn er dan nog voorzieningen op het gebied van sport en cultuur?

De gemeente geeft aan, dit steeds minder via beleid te willen regelen. De kernen zijn niet alleen van de gemeente, maar vooral van de inwoners.
Daarom is de gemeente een initiatief gestart, om mensen in de 10 kernen van gemeente Dinkelland aan het denken te zetten over de toekomst van hun dorp/stad: MijnDinkelland2030!
In juni van dit jaar verscheen de inspiratiekrant Mijn Dinkelland 2030 met als titel “SAMEN STERK, Werken aan onze toekomst!”  Mijn Dinkelland 2030 themakrant mei 2017

Daarom vraagt de gemeente aan ons, als gemeenschap Deurningen, om actief mee te denken over de manier waarop Deurningen er volgens ons in de toekomst uit moet zien. Vervolgens wordt er gekeken wat er in de praktijk nodig is om Deurningen als kern toekomstbestendig te maken.

Status 5 nov.

Vanuit de Impulsgroep (inmiddels opgeheven) waren er een aantal initiatieven ontstaan. Het leek ons een goed idee om deze “Impulsen” te omarmen en ze als startpunt te gebruiken voor MijnDeurningen2030.
Er is een commissie opgericht om e.e.a. te begeleiden/organiseren. Deze is begin september voor het eerst bij elkaar geweest.
Uit de vergadering van 7 sept. j.l.:

Door veranderingen in de maatschappij, de vergrijzing en de bezuinigingsmaatregelen van het Rijk is het noodzakelijk dat we onze samenleving anders gaan inrichten. De Gemeente wil hier beleid op maken, maar vraagt de inwoners van de kernen om hier actief in mee te denken. Vervolgens willen de Gemeente Dinkelland  samen met de kernen kijken wat er in de praktijk nodig is om de kern toekomstbestendig te maken. Hoe houden we het leefbaar en welke keuzes moeten we daarvoor maken? Wat kunnen we daarin zelf doen en hoe kan de gemeente daarbij helpen? Iedere kern is anders, daarom gaat de gemeente niet voor een eenheidsworst, maar passen zij zich aan bij de gebruiken en gewoonten van onze leefomgeving. Dit betekent dat de aanpak per kern anders kan zijn. De contactpersoon van de gemeente die in een kern aan de slag gaat, kunt u zien als een buur(t)man of buur(t)vrouw. Iemand die weliswaar werkt voor de gemeente, maar vooral meedenkt over- en rekening houdt met onze belangen. Mw. Femke Heithuis is onze buurtvrouw.
In 2015 hebben buurt bijeenkomsten plaatsgevonden en van daaruit is de Impulsgroep aan het werk gegaan waaruit diverse werkgroepen voortkwamen. Deze trajecten sluiten aan bij ‘Mijn Deurningen 2030’.

Introductie SESAM Academie (Albert Bouwmeester en Henk Veurman)
De gemeente faciliteert in het traject ‘Mijn Deurningen 2030’. Er zijn organisaties die ondersteunen in begeleiding in dit traject en wij zijn op deze manier in contact gekomen met de SESAM Academie. Zij bieden denkkracht, praktische tips, methodische ondersteuning en coaching aan initiatieven die in het teken staan van het gezamenlijk belang van het dorp of de wijk: denk aan leefbaarheid, voorzieningen of bijvoorbeeld een lange termijn visie.
De heren Albert Bouwmeester en Henk Veurman zullen ons dan ook ondersteunen.

In week 45 is er een flyer mijndeurningen2030 bij het Klöpke gevoegd  en in week 46 zal de eerste nieuwsbrief verschijnen.