Nieuws van MijnDeurningen2030 en Deurningen Schoon!

Download PDF van artikel…

Ondanks Covid-19 waren er tóch volop activiteiten in Deurningen.

De verschillende commissies van het MijnDeurningen2030 vergaderen via bv. MS-Teams en toen het nog mocht, zijn er bijeenkomsten geweest in de kerk (met in achtneming van de regels). Voor onderstaande thema’s zijn er de nodige ontwikkeling geweest.

 Thema’s “Vergrijzing en ouderen” en “Kerkgebouw”

Met een vertraging van ongeveer een half jaar vanwege Covid-19 zijn de kuieroamd’n en -middag in september 2020 afgerond. De ruim 120 aanwezigen hebben aan de hand van vier presentaties gehoord, wat er in de afgelopen jaren is gedaan aan verkenning en onderzoek rond de ideeën van het realiseren van een Zorghuis, een Ontmoetingshuis en een Hulpdienst Thuis en voor een toekomstbestendig kerkgebouw. Na elk thema hebben aanwezigen vragen gesteld en opmerkingen meegegeven en hebben aanwezigen in meerderheid aangegeven, dat de volgende stappen in het traject van ontwikkeling van deze projecten gezet kunnen worden.
Verder hebben de volgende organisaties/instanties zich achter de plannen geschaard:
de Stuurgroep “Zorgzaam voor Elkaar in Deurningen”, het dagelijks bestuur van Stichting Dorpsbelang Deurningen , het bestuur van de Plechelmusparochie ,het  bestuur van de gemeente Dinkelland en het provinciebestuur van Overijssel.

Financiële onderbouwing

De kosten voor realiseren van het Zorghuis en de aanpassing van de pastorie naar Ontmoetingshuis zijn door Bureau OverMorgen in Amersfoort geraamd op € 2.200.000,-. Naast de subsidie van de provincie Overijssel van 2 ton is in beginsel een bancaire lening toegezegd van € 1.400.000,-, Enkele dorpsbewoners hebben zich bereid verklaard de resterende 6 ton op tafel te leggen tegen een maatschappelijke rente. In relatie met de hoogte van de bancaire lening zijn meer particuliere investeerders welkom.
Bij het RVO , Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (deel van Ministerie van VWS), is een aanvraag ingediend in het kader van de “Stimuleringsregeling Wonen en Zorg”.
Verder kan men rekenen op financiële ondersteuning via het Twentse Noaberfonds en het Europese Leaderprogramma.
Tenslotte is er een vereniging voor Zorghuis, Ontmoetingshuis en later mogelijk voor het behoud van de kerk opgericht: “Zorg Ontmoeting Erfgoed Deurningen” (ZOED). Deze is noodzakelijke voor het draagvlak en de continuïteit in de toekomst. Alleen door samenwerking kunnen dergelijke projecten gerealiseerd worden.

 Thema Openbare Ruimte: “Deurningen Schoon!”

Een initiatief dat in korte tijd een vliegende start heeft gekend is : Deurningen Schoon!
Dit houdt in, dat vrijwilligers tijdens een wandeling in en rond het dorp overal het zwerfvuil verzamelen en daardoor bijdragen aan een schoon Deurningen en omgeving.
Ans en Ria Detert Oude Weme hebben dit initiatief zeer voortvarend opgepakt en het resultaat is, dat zich al ongeveer 30 vrijwilligers hebben aangemeld om gemiddeld 1x per maand een wandeling te combineren met het ophalen van zwerfvuil.
De eerste keren dat een aantal vrijwilligers hier mee bezig was, leidde dit weer spontaan tot nieuwe aanmeldingen en héél enthousiaste reacties van passanten.
De gemeente Dinkelland was ook bijzonder enthousiast en bood aan om te zorgen voor grijpertjes, hesjes, vuilniszakken, handschoen en een container, waar de vrijwilligers hun verzamelde zakken vol afval kunnen achterlaten. De gemeente zorgt voor het regelmatig ophalen van dit afval.
De eerste paar weken zijn er al wel 20 zakken met afval verzameld.

Overigens kunt u zich natuurlijk nog steeds aanmelden voor deze schone actie! Stuur een mail naar info@dorpsbelangdeurningen.nl

 

Gepubliceerd door op 07-03-2021